STATUT

Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

przyjęty przez Zjazd Założycielski w Warszawie dnia 15 grudnia 2005 roku, zmieniony uchwałami Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP z dnia 14 września 2006 roku oraz 12  marca 2015 roku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, zwana dalej Konferencją, jest dobrowolnym zrzeszeniem polskich uczelni zawodowych, zwanych dalej uczelniami, powołanym na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) zwanej dalej Ustawą. Konferencja posiada osobowość prawną.
2. Konferencja działa na podstawie przepisów Ustawy, niniejszego statutu oraz uchwał organów Konferencji.
3. Do Konferencji stosuje się odpowiednio przepisy art. 10, ust. 1 i 2, art. 11, art. 25, art. 28, art. 29 oraz art. 33 – 39 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), z zachowaniem przepisów Ustawy.
4. Oficjalnym skrótem nazwy Konferencji jest KRZaSP.
5. Konferencja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Miejscowość będąca siedzibą uczelni, której rektor jest Przewodniczącym Konferencji stanowi siedzibę Konferencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach.
7. W siedzibie Konferencji działa Sekretariat prowadzący obsługę administracyjno-biurową KRZaSP.

Art. 2

1. Celami Konferencji są:
1) działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego w Polsce,
2) wspieranie działań na rzecz tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz wspieranie    innych działań określonych w Deklaracji Bolońskiej,
3) reprezentowanie środowiska uczelni zawodowych wobec władz publicznych oraz innych podmiotów,
4) wyrażanie opinii i przedkładanie wniosków w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i    kultury a określonych przepisem art. 55 Ustawy, 
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury z własnej    inicjatywy, 
6) wspieranie działań promujących stosowanie w środowisku zasad etycznych, wartości akademickich i  etosu nauczyciela akademickiego,
7) wspieranie działań zmierzających do doskonalenia procesu dydaktycznego, odpowiedniego poziomu   kształcenia studentów oraz rozwoju kadry dydaktycznej
2. Cele swe Konferencja realizuje poprzez:
1) współpracę środowiskową,
2) współdziałanie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
3) współpracę z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i innymi ministrami          nadzorującymi szkoły wyższe,
4) współpracę z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną,
5) współpracę z Parlamentem Studentów RP
6) współpracę z innymi podmiotami działającymi w obszarze edukacji,
7) uczestnictwo w działaniach międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń zrzeszających uczelnie      lub instytucje naukowe,
8) organizowanie seminariów i sympozjów naukowych,
9) inicjowanie działań w obszarze szkolnictwa wyższego,
10) koordynację współpracy uczelni.

ROZDZIAŁ II
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 3

1. Członkiem Konferencji może zostać każda polska uczelnia zawodowa spełniająca warunki określone przepisem art. 2 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
2. Uczelnia przystępując do Konferencji składa do Prezydium KRZaSP zwanego  dalej Prezydium, deklarację członkowską. Przystąpienie do Konferencji i nabycie członkostwa zwyczajnego następuje po stwierdzeniu przez Prezydium, że deklaracja została złożona przez uczelnię spełniającą wymogi określone przepisem art. 2 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
3. Prawo złożenia deklaracji członkowskiej o przystąpieniu do Konferencji przysługuje rektorowi uczelni lub, jeśli tak stanowi statut uczelni, jej założycielowi.
4. Uczelnie członkowskie Konferencji reprezentowane są przez rektorów. Uczelnię może reprezentować inna osoba, zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym jej przez rektora w formie pisemnej.

Art. 4

1. Członkowie Konferencji dzielą się na członków:
                1) zwyczajnych,
                2) stowarzyszonych,
                3) wspierających,
                4) zbiorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Konferencji jest uczelnia przyjęta w trybie artykułu 3 statutu, która regularnie opłaca składki członkowskie.
3. Członkiem stowarzyszonym może zostać każda polska uczelnia zawodowa spełniająca warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt  23 Ustawy, która uznając cele Konferencji nie złożyła deklaracji w sprawie uzyskania członkostwa. Członkiem stowarzyszonym może zostać uczelnia, która uzyskała status uczelni akademickiej określonej w art. 2 ust. 1 pkt  22 Ustawy.
4. Członkiem wspierającym może być inna osoba prawna uznająca cele Konferencji oraz deklarująca finansowe lub programowe wspieranie ich realizacji.
5. Członkiem zbiorowym Konferencji może zostać konferencja rektorów na zasadach określonych w art.16 statutu.
6. Członkowie stowarzyszeni i wspierający uzyskują swój status na podstawie decyzji Prezydium  po uprzednim złożeniu  stosownego wniosku   do  Prezydium.  .
7. W przypadku, gdy w niniejszym statucie jest mowa o członku Konferencji, bez bliższego określenia jego statusu, rozumie się pod tym pojęciem członka zwyczajnego.

Art. 5

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
                1) uczestnictwa w pracach Konferencji,
                2) czynnego i biernego prawa wyborczego przy wyborze władz Konferencji,
                3) zgłaszania kandydatów do władz Konferencji,
                4) prawo głosu we władzach Konferencji,
                5) zgłaszania wniosków i interpelacji do władz Konferencji,
2. Prawo głosu w wybieranych władzach Konferencji mają tylko członkowie tych władz, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. W przypadku, gdy uczelnia mająca status członka zwyczajnego jest reprezentowana na Zgromadzeniu Plenarnym Rektorów przez przedstawiciela posiadającego pisemne upoważnienie rektora, jej przedstawicielowi nie przysługuje tylko bierne prawo wyborcze.
4. Z dniem bezskutecznego upływu terminu zapłacenia składki członkowskiej przysługiwanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 , 3 i 4, ulega zawieszeniu do dnia zapłacenia składki.
5. Członkowie stowarzyszeni i wspierający mają prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu Plenarnym Rektorów z głosem doradczym oraz prawo zgłaszania wniosków i interpelacji.

Art. 6

Członkowie zwyczajni, stowarzyszeni, wspierający i zbiorowi mają obowiązek:
                1) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Konferencji,
                2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,
                3) regularnego opłacania składek członkowskich.

Art. 7

1. Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek:
1) wystąpienia członka z Konferencji, zgłoszonego na piśmie do Prezydium,
2) likwidacji uczelni i wykreślenia jej z rejestru uczelni prowadzonego przez ministra właściwego do          spraw szkolnictwa wyższego,
3) utraty statusu uczelni zawodowej poprzez uzyskanie statusu uczelni akademickiej, 
4) niezapłacenia składek członkowskich przez okres  1 (  jeden)   rok , mimo skierowania do dłużnika     przez Prezydium   pisma przypominającego o zaległości,

5) skreślenia przez Zgromadzenie Plenarne Rektorów, na wniosek Prezydium, z listy członków z powodu  rażącego naruszenia przepisów ustawy lub niniejszego statutu ; przed skierowaniem wniosku przez Prezydium do Zgromadzenia Plenarnego Rektorów  zobowiązane jest ono uprzedzić o tym zainteresowaną uczelnię i umożliwić jej przedłożenie wyjaśnień w zakreślonym przez Prezydium terminie.  

2. Ustanie członkostwa stwierdza Prezydium w formie uchwały.
3. Ustanie członkostwa następuje z mocy przepisów statutu w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia przyczyny określonej w ust. 1, o ile uchwała Prezydium nie określi wcześniejszego terminu.
4. W razie dokonania przez Prezydium pod wpływem błędu co do stanu faktycznego stwierdzenia ustania członkostwa z powodu zajścia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, uczelni przysługuje wniesienie zażalenia do Zgromadzenia Plenarnego Rektorów, którego decyzja jest ostateczną.
5. Członek skreślony w trybie określonym w ust. 1 pkt 5 może zwrócić się o przywrócenie członkostwa wykazując, że uchybienia będące przyczyna skreślenia zostały usunięte.
6. Przepis ustępu 1 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio do członka stowarzyszonego i wspierającego.

ROZDZIAŁ III
Władze Konferencji

Art. 8

1. Władzami Konferencji są:
                1) Zgromadzenie Plenarne Rektorów,
                2) Prezydium,
                3) Przewodniczący,
                4) Komisja Rewizyjna.
                2. Kadencja władz Konferencji pokrywa się z kadencją organów uczelni publicznych określoną               przepisem art.54 ust. 6 Ustawy.
                3. Wybór władz Konferencji na nową kadencję następuje w okresie ostatnich 5 miesięcy bieżącej            kadencji.

Art. 9

1. Zgromadzenie Plenarne Rektorów stanowi walne zebranie członków w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

2. Do kompetencji Zgromadzenia Plenarnego Rektorów należy w szczególności:
1) wyrażanie opinii w sprawach określonych przepisem art. 55 Ustawy,
2) dokonywanie wyboru Przewodniczącego Konferencji i Prezydium,
3) dokonywanie wyboru pozostałych członków Prezydium,
4) dokonywanie wyboru członków Komisji Rewizyjnej,
5) odwoływanie członków organów wskazanych w pkt 2 – 4 przed upływem kadencji,
6) nadawanie statusu członka zbiorowego oraz stwierdzanie jego utraty,
7) skreślanie z listy członków Konferencji,
8) uchwalanie planu pracy Konferencji,
9) zatwierdzanie rocznego sprawozdania Prezydium z działalności Konferencji,
10) określanie reguł, w tym maksymalnie dopuszczalnej wysokości, ustalania składek członkowskich  dla członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem respektowania zasady równości praw i obowiązków  członków,
11) rozpatrywanie wszystkich innych spraw z obszaru działania Konferencji.
3. Głosowanie w sprawach personalnych ma charakter tajny.
4. Zgromadzenie Plenarne Rektorów podejmuje decyzję lub wyraża opinię w formie uchwały.
5. Uchwały podejmowane są większością ważnie oddanych głosów przy kworum stanowiącym co najmniej połowę członków Konferencji, z wyłączeniem  spraw, co do których   postanowienia niniejszego statutu przewidują inne wymogi co do  podejmowania  w nich uchwał. . 6. W przypadku, gdy Zgromadzenie Plenarne Rektorów nie spełnia wymogu kworum określonego w ustępie poprzedzającym,  Przewodniczący Konferencji zwołuje w tym samym dniu Zgromadzenie Plenarne Rektorów w  wyznaczonym w zawiadomieniu drugim terminie. Kworum dla zwołanego w drugim terminie  

Zgromadzenia Plenarnego Rektorów wynosi co najmniej ¼ liczby członków.

Art. 10

1. Pracami Zgromadzenia Plenarnego Rektorów kieruje Przewodniczący.
2. Przewodniczący reprezentuje Konferencję wobec władz publicznych, środowiska akademickiego i osób trzecich.
3. Zgromadzenie Plenarne Rektorów zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący nie rzadziej niż raz w roku. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, co najmniej 10 uczelni posiadających członkostwo zwyczajne lub z własnej inicjatywy Przewodniczący zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne Rektorów. Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne Rektorów zwołane na wniosek winno być zwołane w jak najszybszym terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie sprawy będącej przedmiotem wniosku, jednakże nie później niż w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku do Przewodniczącego.
4. Przewodniczący może zaprosić na obrady inne osoby.
5. W trakcie przeprowadzania wyborów Przewodniczący może zarządzić pozostanie na sali tylko rektorów reprezentujących uczelnie członkowskie lub ich upoważnionych pisemnie przedstawicieli.

Art. 11

1. Prezydium stanowi zarząd w rozumieniu art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach. (Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
2. Do kompetencji Prezydium należy:
1) w okresie między Zebraniami Plenarnymi Rektorów podejmowanie decyzji i wydawanie opinii określonych w art. 55 Ustawy,
2) kierowanie działalnością Konferencji zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi i uchwałami Zebrania Plenarnego Rektorów,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Konferencji,
4) określanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych, stowarzyszonych i  wspierających, z zastrzeżeniem stosowania reguł określonych przez Zgromadzenie Plenarne Rektorów    na podstawie postanowienia art. 9 ust. 2 pkt 10 w zakresie wyznaczonym przez to postanowienie,
5) uchwalanie rocznych planów działalności oraz projektów rocznego preliminarza i budżetu,
6) przyjmowanie i opiniowanie deklaracji członkowskich,
7) nadawanie oraz cofnięcie nadania statusu członka stowarzyszonego lub członka wspierającego,
8) powoływanie i rozwiązywanie stałych i doraźnych komisji działalności merytorycznej i  organizacyjnej,
9) zatwierdzanie uchwał o powołaniu Kolegium Rektorów, o którym mowa w art. 17,
10) rozpatrywanie i rozstrzyganie, w formie uchwał, innych spraw wniesionych pod obrady Prezydium.
3. Kworum niezbędne do podjęcia wiążącej decyzji lub opinii wynosi 1/2 jego składu statutowego. Prezydium może obradować w składzie mniejszym od wskazanego wyżej bez prawa podejmowania wiążących decyzji.
4. Uchwały Prezydium zapadają większością ważnie oddanych głosów. Przepis art. 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 12

1. Do Prezydium z urzędu wchodzi Przewodniczący. Prezydium liczy 7 członków, w tym osoba Przewodniczącego. Zgromadzenie Plenarne Rektorów może zwiększyć liczbę członków Prezydium uwzględniając postanowienia art. 16 ust. 7.

 2. Na wniosek Przewodniczącego Prezydium wybiera ze swego składu Wiceprzewodniczących w liczbie nie większej niż 2 oraz Sekretarza i Skarbnika.
3. Pracami Prezydium kieruje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
4. Posiedzenia Prezydium Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący zwołuje nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5. Posiedzenie Prezydium może być zwołane na wniosek 3 członków Prezydium, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 10 uczelni członkowskich. Prezydium zwołane na wniosek winno się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. Wniosek winien określać przedmiot zwołania Prezydium.
6. W przypadku zwołania Prezydium na wniosek uczelni członkowskich mają one prawo wydelegowania na posiedzenie Prezydium swoich przedstawicieli w liczbie nie większej niż 3. Wydelegowani przedstawiciele, którzy winni być wskazani przy złożeniu wniosku, mają prawo głosu doradczego.
7. Mandat członka Prezydium wygasa z powodu rezygnacji członka Prezydium lub wygaśnięcia jego mandatu z powodu określonego w art. 7 ust. 1 statutu. Mandat wygasa także z chwilą zaprzestania pełnienia przez członka Prezydium funkcji rektora z zastrzeżeniem ust. 7.1.
1). Przewodniczący może zawnioskować dalsze członkostwo i udział w pracach Prezydium rektora,  który zaprzestał pełnienia funkcji rektora . Decyzję w tej sprawie podejmuje  Zgromadzenie Plenarne na  następnym posiedzeniu.  Do  chwili  podjęcia  decyzji  o  której  mowa, rektor który  zaprzestał     pełnienia funkcji może być  członkiem Prezydium. Warunkiem członkostwa byłego rektora w   Prezydium jest jego zgoda, dalsze zatrudnienie w uczelni zawodowej oraz zachowanie statutowej liczby członków Prezydium. Rektorzy pełniący swoje funkcje winni w składzie Prezydium      stanowić nie         mniej niż ¾ jego członków.
2)  W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu członka Prezydium z powodów
określonych w ust. 7 lub nie zastosowania postanowienia ust. 7.1 skład osobowy
Prezydium może zostać uzupełniony o nowych członków. Dokooptowani na podstawie uchwały Prezydium jego członkowie podlegają zatwierdzeniu na najbliższym Zgromadzeniu Plenarnym  Rektorów. Liczba członków prezydium dokooptowanych w tym trybie nie może przekroczyć 1/3 składu         określonego w art. 12 ust. 1 Statutu.
8. Członek Prezydium nie może być reprezentowany w pracach Prezydium przez swego przedstawiciela.
9. Celem organizacji pracy administracyjno-biurowej Prezydium może utworzyć Sekretariat Konferencji. Zasady jego funkcjonowania określa Prezydium.
10. Przepis art. 10 ust. 4 statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 13

1. Prezydium powołując komisję, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 8, określa jej skład, w tym osobę Przewodniczącego komisji, oraz wyznacza zadania komisji.
2. W skład komisji wchodzą rektorzy uczelni członkowskich. W skład komisji mogą wchodzić także byli rektorzy uczelni członkowskich lub inne osoby powołane przez Prezydium, z tym że liczba rektorów aktualnie pełniących swe funkcje musi stanowić co najmniej połowę składu komisji. Byli rektorzy uczelni członkowskich oraz inne osoby powołane w skład komisji uczestniczą w jej posiedzeniach z prawem głosu.
3. Przewodniczącym komisji jest rektor uczelni członkowskiej.
4. Dla ważności postanowień komisji niezbędne jest, aby rektorzy pełniący aktualnie swe funkcje stanowili co najmniej połowę obecnych na danym posiedzeniu.
5. Postanowienia komisji mają charakter wewnętrzny i mogą być przedstawiane wyłącznie władzom Konferencji.

Art. 14

1. Przewodniczący kieruje działalnością Konferencji oraz przewodniczy pracom Prezydium.
2. Przewodniczący upoważniony jest do reprezentowania Konferencji i działania w jej imieniu wobec władz publicznych, środowiska akademickiego i osób trzecich. Z upoważnienia Przewodniczącego może reprezentować Konferencję Wiceprzewodniczący lub inny członek Prezydium.
3. Przewodniczący wybierany jest spośród kandydatów zgłoszonych na Zebraniu Plenarnym Rektorów. Wyboru dokonuje się po zgłoszeniu co najmniej jednego kandydata. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał większość ważnie oddanych głosów.
4. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał w wyborach większości ważnie oddanych głosów zarządza się drugą turę głosowania. W drugiej turze głosowania uczestniczą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeśli druga tura nie da wyniku rozstrzygającego zarządza się trzecią turę, w której uczestniczą kandydaci z drugiej tury. Jeśli trzecia tura nie rozstrzygnie wyborów przeprowadza się nowe wybory.
5. Przepisy o wyborze Przewodniczącego stosuje się odpowiednio do wyboru członków Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej.

                     Art. 15


1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli wewnętrznej Konferencji w rozumieniu art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami) 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej określa Zgromadzenie Plenarne Rektorów przy jej powoływaniu.
3. Komisja Rewizyjna wyłania ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Komisja Rewizyjna jest powoływana do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Konferencji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Prezydium z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania stosownych wyjaśnień.
6. Ze swoich prac Komisja Rewizyjna składa Zgromadzeniu Plenarnemu Rektorów roczne sprawozdanie.
7. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Prezydium.
8. Postanowienia art. 12 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ IV
Struktura Konferencji

Art. 16

1. Uczelnie członkowskie mogą tworzyć lokalne struktury pod nazwą Kolegium Rektorów Uczelni Zawodowych, zwane dalej Kolegium Rektorów.
2. Uchwałę o utworzeniu Kolegium Rektorów mogą podjąć co najmniej 3 uczelnie członkowskie działające na obszarze województwa lub miasta. Nazwa Kolegium Rektorów jest uzupełniana o nazwę województwa lub miasta.
3. Uchwała o powołaniu Kolegium Rektorów podlega zatwierdzeniu przez Prezydium.
4. Do działalności Kolegium Rektorów stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego statutu. Szczegółowe zasady ich funkcjonowania, zwłaszcza w zakresie struktury organizacyjnej, kadencji władz określa regulamin przyjęty przez dane Kolegium Rektorów.
5. Nie przewiduje się, na danym poziomie podziału terytorialnego, działalności więcej niż jednego Kolegium Rektorów.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Konferencji

Art. 17

1. Działalność Konferencji pokrywana jest z funduszy Konferencji, na które składają się:
                1) wpływy ze składek członkowskich,
                2) subwencje, zapisy, darowizny i spadki.
2. Do ważności oświadczeń w sprawach majątkowych wymagane jest zgodne i jednoczesne działanie dwóch członków Prezydium: Przewodniczącego i Skarbnika lub Wiceprzewodniczącego i Skarbnika.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia przejściowe i końcowe

Art. 18

1. Prawomocną uchwałę o rozwiązaniu się Konferencji podejmuje Zgromadzenie Plenarne Rektorów większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. O zwołaniu Zgromadzenia Plenarnego Rektorów podejmującego uchwałę w sprawie rozwiązania Konferencji uczelnie członkowskie winny być poinformowane nie później niż 14 dni przed jego terminem.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Konferencji Zgromadzenie Plenarne Rektorów określa sposób rozdysponowania majątkiem Konferencji.
4. Zgromadzenie Plenarne Rektorów powołuje Likwidatora Konferencji.
5. Do zadań likwidatora Konferencji należy przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanej Konferencji przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

Art. 19

1. Statut Konferencji uchwala i dokonuje jego zmian oraz wykładni Zgromadzenie Plenarne Rektorów większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  Prawo wykładni postanowień Statutu przysługuje także Prezydium.
2. Członkami założycielami Konferencji są uczelnie zawodowe, określone przepisem art. 2 ust. 1 pkt 23 Ustawy, które złożyły deklaracje członkowskie najpóźniej w dniu zjazdu.
3. Powołane na zjeździe założycielskim Konferencji władze realizują określone postanowieniami niniejszego statutu kompetencje w zakresie reprezentacji Konferencji od dnia ich powołania.
4. Statut wchodzi w życie z dniem potwierdzenia statutu Konferencji przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, działającego zgodnie z art. 54 Ustawy.