Działalność

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) jest, obok Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jedną z dwóch konferencji rektorów przewidzianych przepisami ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Zrzesza rektorów uczelni niepublicznych i publicznych prowadzących kształcenie na poziomie zawodowym (I oraz II stopnia). Z 340 uczelni tego typu do konferencji zgłosiło akces 208 uczelni, w tym 3 publiczne. Do zadań konferencji należy m.in.

1) działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego w Polsce,
2) wspieranie działań na rzecz tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz wspieranie innych działań określonych w Deklaracji Bolońskiej,
3) reprezentowanie środowiska uczelni zawodowych wobec władz publicznych oraz innych podmiotów,
4) wyrażanie opinii i przedkładanie wniosków w sprawach dotyczšcych szkolnictwa wyższego, nauki i kultury a określonych przepisem art. 55 Ustawy,
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczšcych szkolnictwa wyższego, nauki i kultury z własnej inicjatywy,
6) wspieranie działań promujących stosowanie w środowisku zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego,
7) wspieranie działań zmierzających do doskonalenia procesu dydaktycznego, odpowiedniego poziomu kształcenia studentów oraz rozwoju kadry dydaktycznej

Ustawowo KRZaSP udziela opinii w sprawach

1) zasad działania i kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, systemu badań naukowych, kształcenia i pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, zarządzania uczelniami, kształcenia kadr i polityki naukowej oraz bazy materialnej szkół wyższych
2) projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego
3) projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, a także promocji nauki polskiej za granicą
4) rozwiązań w systemie oświaty mających znaczenie dla szkół wyższych